Ασφάλιση Αλλοδαπών

Μια ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες στην ασφάλιση υγείας είναι οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες,οι οποιοι για να έρθουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα, χρειάζονται τη σχετική άδεια από το κράτος. Προκειμένου λοιπόν οι αλλοδαποί να λάβουν άδεια παραμονής,θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, Βεβαίωση Ασφάλισης, το οποίο να καλύπτει τα Έξοδα Νοσηλείας και Ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Κάλυψη

 • ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%
 • ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%
 • ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΑΤΥΧΗΜΑ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

 • 15.000€
 • 10.000€
 • 1.500€

Ηλικία Ασφαλισμένου

 • 3 μηνών έως 19 ετών
 • 20 έως 40 ετών
 • 41 έως 50 ετών
 • 51 έως 60 ετών
 • 61 έως 70 ετών
 • 71 έως 75 ετών

Μικτά ετήσια ασφάλιστρα

 • 99€
 • 109€
 • 125€
 • 125€
 • 155€
 • 370€

* Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης το Ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται, εκδίδεται μόνον με ετήσια διάρκεια.