Ομαδικές Ασφαλίσεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο ανάπτυξής της και αυτό που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και επιλογών της. Είναι φανερό ότι η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την εταιρία πράγμα που οδηγεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Αποτελεί λοιπόν κρίσιμη επιλογή για την επιχείρηση να προσφέρει στους εργαζομένους της πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, δυνατότητα αναπλήρωσης μέρους του χαμένου εισοδήματος τους σε περίπτωση που παρουσιασθεί ασθένεια ή ατύχημα και μια ικανοποιητική συμπληρωματική σύνταξη για την τρίτη ηλικία. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στα χέρια της επιχείρησης με την βοήθεια του οποίου μπορεί να προσφέρει στους εργαζομένους παροχές οι οποίες δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Η εταιρεία μας, μπορεί να προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας, να προσφέρει συμβουλή, ανθρώπινη εξυπηρέτηση και βοήθεια σε ασφαλιστικά ζητήματα οπουδήποτε στον κόσμο, για αυτό κατατάσσεται μέσα στις κορυφαίες εταιρίες παροχής ομαδικών προγραμμάτων ασφάλισης διεθνώς.

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Τα Προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων Συνταξιοδότησης διακρίνονται ανάλογα με την δομή των εισφορών ή των παροχών και ανάλογα με την επενδυτική πολιτική που ακολουθείται στην διαχείριση των αποθεμάτων:

Ανάλογα με τη δομή των εισφορών ή παροχών

  1. Ομαδικά Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών
  2. Στα προγράμματα αυτά καθορίζεται αρχικά η εισφορά που είναι σταθερή για κάθε ασφαλισμένο και στην οποία εκτός από τον εργοδότη μπορεί να συμμετέχει και ο ίδιος. Για κάθε ασφαλισμένο τηρείται ο προσωπικός του συνταξιοδοτικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι εισφορές.

  3. Ομαδικά Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών
  4. Στα προγράμματα αυτά καθορίζεται αρχικά παροχή προς τον ασφαλισμένο και στην συνέχεια μέσω αναλογιστικής μελέτης καθορίζεται η εισφορά που απαιτείται για την εξασφάλιση της παροχής αυτής. Για κάθε ασφαλισμένο τηρείται ο προσωπικός του συνταξιοδοτικός λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται οι εισφορές, ανάλογα με την επενδυτική πολιτική στην διαχείριση των αποθεμάτων.

  5. Προϊόντα Εγγυημένου Επιτοκίου
  6. Στα προϊόντα αυτά τα χρήματα των ασφαλισμένων τοποθετούνται στα αποθέματα της εταιρίας και η εταιρία εγγυάται μια ελάχιστη ετήσια απόδοση που ισούται με το εκάστοτε τεχνικό επιτόκιο που προβλέπεται από την νομοθεσία. Ο ασφαλισμένος σε αυτή την κατηγορία των προϊόντων συμμετέχει και στην υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεμάτων της εταιρείας.

  7. Προϊόντα που συνδέονται με επενδυτικά προϊόντα
  8. Στα προϊόντα αυτά ο ασφαλισμένος δημιουργεί το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο επενδύσεων από τα διαθέσιμα για αυτό από την εταιρία επενδυτικά προϊόντα και είναι υπεύθυνος για την απόδοση του χαρτοφυλακίου του.